הנה הסתיים חודש אב

ליאור מרדכי

מתקשר, מרפא, מורה לרוחניות והעצמה אישית , מומחה בתיקון קבלי ובניקוי אנרגטי, בעל מעל 30 שנות נסיון.

נגן וידאו

הנה הסתיים חודש אב

הנה הסתיים חודש אב. אב – ראשי תיבות אמונה וביטחון, כלומר, מטרתו של חודש זה היא שנתחזק באמונה
ובטחון. השנה ראינו את זה יותר מכל שנה אחרת, "בזכות" מלחמת בין המיצרים שהייתה לנו.
דרך אגב, לא לחינם הגליל הוא האזור שנפגע ביותר מהמלחמה הזו. הסיבה לכך היא שהמשיח צריך להתגלות
מהגליל. לפני בואו ה' מטהר את השטח. ישבנו בממ"דים ובמקלטים ובעל כורחנו שמרנו את בין המיצרים. היו
הרבה יותר צניעות, הרבה פחות רכילות )גם בתקשורת(, משפחות התאחדו ואנשים הרבו בגמילות חסדים. כל
זה מתואר בתלמוד במסכת סוכה, שם נאמר גם שהגליל ייחרב והאנשים שגרים בו יסתובבו מעיר לעיר ולא
יהיה להם שקט.
האדמו"ר מגור אמר שכתוצאה מהתפילות הרבות שנעשו בח"י באב הומתקו הדינים ונדחה הדין שמחכה לנו.
והנה בא חודש אלול, חודש של רחמים וגאולה פרטית, חודש בו אנחנו מתכוננים לראש השנה, שזה היום
הקובע את עתידנו בשנה הבאה. חודש אלול הוא חודש של חשבון נפש, בו חייב כל יהודי לתת דין וחשבון על
מעשיו מ ומחדליו בשנה שחלפה. בראש חודש אלול עלה משה רבינו על הר סיני בפע9ם השלישית כדי לקבל
את הלוחות האחרונים. היו אלה ימי רצון, בהם התקרבו היהודים אל ה' והוא התקרב אליהם. תהליך זה נמשך
והלך עד יום כיפור, כאשר משה רבינו הביא את הלוחות ואת בשורת "סלחתי". מאז ועד היום ארבעים יום
אלה הם ימי רחמים ורצון, ימי תשובה, תפילה,, צדקה ומעשים טובים.
כאשר משה רבינו עלה להר היו תוקעים כל יום בשופר, כדי להזכיר ליהודים ששוב לא יבואו לידי טעות ולא
יתנו ליצר העבודה זרה להסיח את דעתם. כיוון שהשופר קורא לתשובה, תקנו חכמים שיהיו תוקעים בחדש
אלול כל יום, פרט לשבתות וערב ראש השנה.
מראש חודש אלול ואילך, כאשר מישהו כותב מכתב לחברו, כותב לו "לשנה טובה תכתב ותחתם". בחודש זה
בוחן האדם את מעשיו של כל השנה, במגמה להיטיב ולשפר את מעשיו: ב- א' לחודש – את מעשיו בכל א'
בחודש )א' תשרי, א' חשוון…(, ב -ב' לחודש – את מעשיו בכל ב' בחודש )ב' תשרי, ב' חשוון…( וכן הלאה.
ואם לא הצליח לעשות כן, אז בשבוע האחרון של החודש, ביום ראשון – חוזר בתשובה על כל ימי ראשון של
השנה, ביום ש ני – על כל ימי שני של השנה, וכן הלאה. ישנם מנהגים רבים הקשורים לחודש, וביניהם:
תוקעים בשופר, מרבים לתת צדקה, משתדלים להשלים עם כל יהודי באשר הוא וקודם כל עם בני המשפחה,
עושים חשבון נפש על כל המעשים, מרבים בגמילות חסדים, מבקרים בקברי צדיקים )בכל ימי החודש, מלבד
שבת,, כמובן( ובקברים של בני המשפחה היקרים לנו. ח"י אלול )השנה חל ב2006.9.11 ,יום שני( הוא יום
ההילולא של המהר"ל מפראג, וכן של מייסד החסידות רבי ישראל בן אליעזר, המכונה הבעל שם טוב. באותו
יום נולד גם הרב שניאור זלמן, מייסד שיטת חב"ד בחסידות.
חודש אלול נוצר באות י' והיהודים שנולדו בחודש זה הם בני מזל בתולה. הכוכב המשפיע על מזל בתולה ועל
חודש אלול הוא כוכב כוכב, וכתב אברהם אבינו שכל הבינה ניתנה לכוכב זה )מרקורי(. יסוד החודש הוא
אדמה, המרמז על מעשיות, ולכן ילידי החודש הם מאד מעשיים, חשוב להם להיות יעילים, המחשבה שלהם
מפותחת, חריפה וביקורתית.. גם כל שאר האנושות, בהגיעם לחודש זה, ניזונים מתכונות אלה, העוזרות לנו ל
לבחון את מעשינו לעשות חשבון נפש תוך כדי כניסה פנימה אל תוך עצמנו ובכך לנסות לשפר את אופיינו
והתנהגותנו.
שבט החודש הא שבט זבולון. השורש של השם זבולון הוא ז.ב.ל . משורש זה יצא גם זֶבּול )המזבח( וגם זֶבֶל.
כך גם ילידי החודש: או שאלה אנשים רוחניים ביותר, חיוביים ביותר, המזכים את הדור כפי שזיכה הבעל שם
טוב זיע"א, או שאלה אנשים שבמקום לעבוד על תיקונם ממרמרים את חיי הסובבים אותם בקטנוניות,
ביקורתיות ובשפה העוקצנית ובהרעילה שלהם.
אם יש לכם ילד במזל בתולה, יש לכם ילד נוח, אינטליגנטי ביותר, מנומס, טקטי, חריף בשכלו, בן/בת טוב/ה,
תלמיד טוב, אבל תלמדו אותו מקטנות להיות סבלן כלפי אחרים,, ללמוד מכל אדם באשר הוא ולראות את
התמונה הגדולה ולא את הפרטים הקטנים שבה.
מבחינה רפואית, המקום הרגיש של בני המזל הוא מערכת העיכול, ובמיוחד – הקיבה. לבני המזל חשוב במיוחד
לאכול אוכל בריא, להימנע ממאכלים לבנים )סוכר מזוקק, קמח מזוקק ומוצריהם(, לאכול מנות קטנות מספר
פעמים רב ביום ולדעת לשחרר את המתחים, המרירות והכעסים שלהם בצורות חיוביות )הליכה, ספורט,
מוזיקה, קריאה וכו'( ולא על גבי הקרובים והמקורבים שלהם, וגם לא לדחוק אותם פנימה, כי זו הסיבה
העיקרית לכל מחלות בני המזל. עקב הביקורתיות הרבה של בני המזל, קשה להם במיוחד למצוא את בניי
זוגם, כי אין אדם מושלם עלי אדמות, ובני מזל בתולה נוקטים בגישה פרפקציוניסטית גם כלפי עצמם וגם כלפי
אחרים. כתוצאה מכך זהו המזל שנותן את האחוז הגבוהה ביותר של רווקים או רווקות זקנים. וככל שהזמן
חולף, הסיכוי שהם יתחתנו, כמובן, הולך וקטן.
ולסיום, משל לעשיר גדול ומפורסם שבניו לא התנהגו בדרך הישר, וכל התוכחות ודברי המוסר שאביהם אמר
להם לא הועילו, וכל אחד מהם המשיך לבזבז את כספוט ולהתהולל, עד שקצה נפש האב בחייו, והחליט לנסוע
למדינה רחוקה כדי שלא לראות את התנהגותם, ולבלות את שארית חייו בשקט. בכל זאת, כעבור זמן הגיעה
לאוזניו שמועה שבניו חלו במחלה מסוכנת, לא עלינו. מייד שכר האב רופא נאמן ומומחה שיסע מיד וישתדל
לרפאם. הבן הראשון ידע צרתו ומחלתו, ידע שהוא נמצא בסכנה גדולה, וכשראה את הרופא התחנן אליו
להציל את נפשו והבטיח לשלם לו כל מחיר ולעשות כל מה שיצווה לו. השני ידע אמנם שחולה הוא, אך לא
פחד ולא דאג, רק כשראה את הרופ א אמר לו: אם אתה מוכן לרפא אותי ולתת לי מרפאותיך – בבקשה, אשמח
מאד. והשלישי לא פחד ולא דאג, ולהפך – צחק מהרופא ולעג לו.
הרופא הסכים לקבל לטיפולו רק את הראשון והשני, אך את השלישי לא קיבל ואמר: דרך רפואתי כוללת, בין
היתר, גם הישמרות ממאכלים מזיקים, ולכל הפחות בימים שבהם עוסקים ברפואות מוכרחים החולים להשגיח
על עצמם ממאכלים אלו. והנה, מי שמחזיק עצמו כבריא – ודאי לא ישמור עצמו ממאכלים ויאכל הדברים
המזיקים, ואם כן , מה יועילו הרופא והתרופות?
והנמשל: יש סוג אנשים בעם ישראל – צדיקים שלמים, עוסקים בכל השנה ובפרט בימים שלפני ראש השנה
בתורה ובמעשים טובים כראוי, ומחזיקים עצמם לחולים מסוכנים. הם בוכים ומתפללים ומבקשים מה' יתברך
שיסלח להם וירפא אותם מכל רע, וה' שומע תפילתם ומכפר להם ורושם אותם לשנה טובה. יש סוג שני של
יהודים – הם מוכנים לקבל דבר ה', רק לא מתאמצים, אלא מבקשים שה' ינחה אותם בדרך הנכונה. גם להם
שומע הקדוש -ברוך-הוא, וגם את תשובתם מקבל. והסוג השלישי: אלו המחזיקים עצמם לבריאים,
ובהתקרבותם של ימי הדין מתנהגים כרגיל, אינם מבקשים ואינם מתחננים על נפשם. לאנשים כאלה אין
תקווה, כי מה יועיל להם אם אינם מתנהגים לפחות בימים אלה כמו שצריך?
הכל צפוי והרשות נתונה.

לחץ לשיתוף

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email