ליאור מרדכי
מתקשר, מאמן  ויועץ רוחני, מורה לרוחניות ולהעצמה אישית.
רייקי, תקשור, הילינג, נומרולוגיה, קורסי רוחניות.

תפילה לכלה לפני כניסתה לחופה


אלוקים מושיב יחידים ביתה: ויאמר אלוקים,
נעשה אדם בצלמו כדמותנו: ויברא
אלוקים(יפסיק מעט) את האדם בצלמו, בצלם אלוקים
ברא אותו: ויבן ה' אלוקים (יפסיק מעט) את
הצל(הנגינה בלמד) אשר לקח מן האדם, לאשה.
ויבאה אל האדם: ויברך אותם אלוקים, ויאמר
להם אלוקים,פרו ורבו ולאו את הארץ
וכבשוה.
ואח"כ תאמר:

אתה הוא ה' האלוקים, האל הגדול
הגבור הנורא, אתה עשית את השמים
ואת הארץ. אתה הוא יוצר האדם, אשר נפחת
בו רוח ונשמה, ובראת איש ואישה ורשמת בהם
שמך הקדוש, יו"ד באיש וה"א באשה, למען
דעת וללמד אותם לאמר: זכו - שכינה ביניהם!
לכן אני האשה הנצבת לפניך היום המוכנה
ומזמנת בקדשה ובטהרה כדת משה וישראל
עבדיך, להכנס לחפה עם החתן בעלי, והנני
מפלת תפלה ותחנונים לפני כסא כבודך, בעת
ובעונה הזאת שאתה מוחל לי ולבעלי על כל
עוונותינו וחטאתינו ואשמותינו, ככתוב: מצא
אישה מצא טוב, ויפק רצון מה':
ועוונותינו מתפקקין על ידי תשובה ומעשים
טובים וחפה.

טוב שתאמר הכלה תפלה זו גם קודם טבילתה, בלילה שלפני החופה.
יהי רצון מלפניך ה' האלוקים, שיהיה
זווגנו עולה יפה - זווג הגון של אהבה
ואחוה שלום ורעות, זווג כשר כדת משה
ויהודית, זווג הגון של יראת שמים ויראת חטא,
זווג של בנים הגונים צדיקים ותמימים וישרים,
זווג של זרע קדש של קיימא, זווג של ברכה,
דבר שנאמר: ה' זכרנו יברך, יברך
את בית ישראל: זווג שיקיים בי הדבר שנאמר:
אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך. בניך כשתילי
זיתים, סביב לשלחנך: זווג שיהיה שמח בי
בעלי יותר מכל הדברים הטובים שיש לו
 בעולם, כדבר שנאמר: בית והון נחלת אבות,
ומה' אשת משכלת: זווג שלא יהיה
ביני ובין בעלי לעולם - לא כעס ולא רגז ולא
קנאה ולא תחרות, אלא אהבה ואחוה שלום
ורעות, וענוה ורוח נמוכה וסבלנות. זווג של
אהבה צדקה וגמילות חסדים ועשית טובה
לבריות. זווג של זרע קודש של קיימא בריא
וטוב, שלא יהיה בו ולא בשום אחד מאבריו שום
נזק ולא חסרון לא פגע ולא נגע ולא מחלה ולא
מדוה ולא כאב ולא צער ולא רפיון ולא כשלון,
לא יחסר טוב כל ימי חייו. זווג שתמשיך עלינו
בנשמתנו ורוחנו ונפשנו וגופנו קדשה וטהרה
(צריך לקרוא:וטהורה), במחשבה בדבור ובמעשה,
כיהודים כשרים, זווג כשר כדין ישראל
קדושים, זווג של הצלחה וברכה, ברכות שמים
מעל, ברכות תהום רובצת תחת, ברכות שדים
ורחם: זווג של זרע קדוש וטהור, טוב ויפה
מתקן ומקבל.

ובכן, יהי רצון מלפניך ה' אלוקים,
שתטהרנו ותקדשנו בקדשתך, ותשפיע
עלינו רוח טהרה(צריך לקרוא:וטהורה),וקדשה מאתך,
ותתרצה בנו ובמעשינו, ותזכנו לעשות רצונך
תמיד כל ימי חיינו, ותברך אותנו מברכותיך,
כי אתה הוא מקור הברכות, ברוך ומברך תמיד.
יהיו  לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך. ה'
צורי וגאלי: ברוך ה' לעולם
אמן ואמן: