ליאור מרדכי
מתקשר, מאמן  ויועץ רוחני, מורה לרוחניות ולהעצמה אישית.
רייקי, תקשור, הילינג, נומרולוגיה, קורסי רוחניות.

תפילה לבחור למצוא זיווג

רבנו של  עולם! אתה האל, בחסדך הגדול
יצרת עולמך, ובראת את האדם, ועשית
לו עזר , וצויתנו לשא אשה ולהוליד בנים,
והחמירו רבותינו זכרונם לברכה שלא לאחר
מצוה  זו, ואפילו מי שקים מצות פריה ורביה
מצוה ועומד שלא לעמוד לא אישה. ויען  חיי
האדם בעולם הזה ובעולם הבא תלויים כמעט
באשה, ובעונותינו הרבים אין עוד  נביא ולא
בעלי רוח הקדש, לדעת איזו היא ראויה והגונה,
ואיזו היא האישה אשר  היא בת זוגי, אשר גזרת
להיות עימי ברחמיך הרבים, כדי לקים מצוותיך,
לכן בלב  נשבר, באתי להפיל תחנתי לפניך אב
הרחמן.

ויהי רצון מלפניך ה' אלקינו   ואלהי
אבותינו, שתתמלא רחמים עלי ותזמין לי
בת זוג נאה, אישה יראת  השם
ובעלות מדות טובות,
ובעלת מזל טוב, וטובת שכל, וגומלת חסדים טובים,
ומצלחת, ומברכת. ולא תהיה בביתי שום קטטה ומחלקת
ומריבה, וקנאה ושנאה  ותחרות, בעדה ובסבתה, כי בזה אוכל
לעבוד עבודת הקדש בלי שום טרדה,
והיה  הנערה (האשה) אשר ידברו לי עליה ברחמיך
הרבים, והיא בת זוגי אשר גזרת עלי  ברחמיך
וחסדיך העצומים, והיא ראויה כשרה
וצנועה, כדי שלא יפגם זרעי חלילה , ויש לה
יראת השם ומדות טובות ומזל טוב, והוגנת לי,
ברחמיך הרבים תחן עלי  ותטה ליבי לגמר הדבר
בלתי שום עכוב ומניעה כלל, באופן שאוכל
לקיים מצותיך , ותזכני לבנים זכרים תלמידי
חכמים, זרע אנשים ובריא מזליהו. וכמו
שהמצאת זווגו  של אדם הראשון, ואברהם יצחק
ויעקב ומשה, כל אחד ואחד זווגו בעתו ובזמנו.
אל  תדחני מפני שום בריה שבעולם.

ואתה אשה שתמציא לי לזווגי, תהא אישה
טובה  נאה במעשיה ונאה במראה, בעלת שכל,
ובעלת ענוה ונמוכת רוח, ובעלת חן  וחסד.
ויהיה הזווג הזה ברוך ומברך, גם עד זקנה
ושיבה לארך ימים ושנות חיים . ועשר וכבוד
לעבודתך וליראתך. ואל תדחני מפני שום בריה
שבעולם ויהיה לי הזווג  הזה לטובה, בעולם הזה
ובעולם הבא.

אל מלא רחמים! רחום, חנון, שומר , תומך,
מציל, ישר, פודה
עזרני ה' אלקי על דבר כבוד-שמך,
והצילני וכפר על  כל חטאתי למען שמך. עשה
למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען
תורתך, עשה למען  קדשתך. חנני ושמע תפלתי
כי אתה שומע תפלת כל פה,
ברוך שומע תפלה
יהי לרצון  אמרי פי, והגיון לבי
לפניך . ה' צורי וגאלי :