ליאור מרדכי
מתקשר, מאמן  ויועץ רוחני, מורה לרוחניות ולהעצמה אישית.
רייקי, תקשור, הילינג, נומרולוגיה, קורסי רוחניות.

תפילה לבחורה למצוא זיווג הגון

לרבנו שלום שבזי זצ"ל
 
אתה הוא ה' האלוקים, האל הגדול הגבור והנורא, אתה עשית את השמים ואת הארץ, ובחסדך יצרת עולמך. אתה הוא יוצר האדם הקדמון, ועשית לו עזר, ובראת איש ואישה, ורשמת בהם שמך הקדוש – יו"ד באיש וה"א באישה, וצויתנו במצוה ראשונה בקיום פריה ורביה לישב עולמך. לכן אבי הרחמן, באתי להפיל את תחנתי לפניך, בלב נשבר ונדכה לפני כסא כבודך, שתתמלא רחמים עלי פלונית בת פלונית אמתך, ותזמין לי  את בן זוגי הנכון והראוי, בזמנו. ושיהיה צנוע וירא השם באמת, בריא וראוי, בעל מדות טובות והגון, בעל שכל טוב ומזג טוב, ובעל מזל טוב ומצלח ומברך.
ושהוא ימצא חן בעיני, ואני אמצא חן בעיניו. ואוכל לחיות אתו בשמחה רבה, ואהבה ואחוה שלום ורעות, ופרנסה טובה. ותטה לבי ולב משפחתי, וכן את לבו ולב משפחתו לגמר את הדבר בכי טוב. והיה הנער אשר יציעו מן השמים במאמרו של משדד המערכות, זווג ראשון ואחרון לכל ימינו.
אבי הרחמן, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא! קבל את תפילתי ושיחתי לפניך, ולפני כבודך. אה האל עשה פלא, תעשה למען רחמנותך ותחנני, ואם אתה לא תרחמני, מי ירחמני? אתה בראתני, אתה יצרתני! אנא, תזוג לי זווג הגוון של אהבה ואוחה, שלום ורעות. זווג של בנים הגונים, זווג של זרע קדש של קימא, זווג של ברכה, זווג של זרע קדש של קימא, זווג של ברכה, זווג שיהיה שמח בי בן זוגי מכל הטובות שיש בעולם. זווג שלא יהיה בינו וביני לעולם – לא כעס ולא רגז, ולא קנאה ולא תחרות ולא שום קטטה, ולא קפדנות ולא איבה ולא שנאה, אלא אהבה תמידית ורוח נמוכה וסבלנות. ושיהיה בעלי בריא בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, ושלא יהיה חולה כל ימי חייו, לא מדוה ולא כאב ומכאוב, ולא צער ולא רפיון, ולא פגע ולא נגע ולא כשלון. ויהיה מאשר באשר ועשר וכבוד, ופרנסה טובה, וחן וחסד ורחמים בעיני אלהים ואדם.
אנא ה' צבאות, אלוק ישראל, יושב הכרובים, תהיינה אזניך קשובות לקול אמתך, ותתן ותזוג לי זרע קדש. ותבנה את ביתי בחיי אבי ואמי ואחי ואחיותי וקרובי וכל משפחתי, ויזכו לראות בשמחתי ובחפתי. ואתחזק ואתאמץ ואתלבש ברוחך הטובה והזכה והנדיבה. ותכונן דרכי בנוי ובחסד וברחמים ובכח ובבריאות, ולא אפרד מבן זוגי, ולא יפרד הוא ממני, כל ימי חיינו על האדמה, ולא נצטרך לאף אדם בעולם, ותקרב תשועתי.
אבי הרחמן, בעל היכולת, הגדול הגבור והנורא, תאיר אורי בהצלחה רבה ותגאל אותי, ותמלא כל משאלות לבי, ותפיק רצוני, ותשמחני שמחה שלמה, ותקבל תפלתי זו לפניך, ותשמע צעקתי לפניך, כקטרת סמים על מזבחך. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדשתך. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי: אמן, כן יהי רצון.
 
 
תפילה לבת למצוא בחור הגון
                                 (מספר  "אורח צדיקים")
 
יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי, שתתמלא רחמים עלי, ותזמין לי בן זוג נאה ירא השם ותלמיד חכם, ובעל שכל ומדות טובות, ומוצלח ומברך בלמודו  ובעניניו, כי בזה נוכל להקים בית בישראל, כמו שצוית אותנו בתורתך הקדושה: ואתם פרו ורבו. והיה הבחור אשר ידברו לי עליו והוא ראוי, ויש לו יראת השם ומדות טובות ומזל טוב והגון לי, ברחמיך הרבים תחון עלי ותטה לבי ולב הורי לגמור הדבר, וטוב לנו בעולם-הזה ובעולם-הבא.
 
 אל מלא רחמים (תכווין בשם רח"ש תמי"ף), רחום, חנון, שומר, תומך, מציל, ישר, פודה.