ליאור מרדכי
מתקשר, מאמן  ויועץ רוחני, מורה לרוחניות ולהעצמה אישית.
רייקי, תקשור, הילינג, נומרולוגיה, קורסי רוחניות.

סדר הבדלה

סדר הבדלה

סגולה לכל הישועות ולפרנסה טובה.

את התפילה יש לקרא במוצאי שבת.

יש להדליק נר המיועד להבדלה ולהכין עלי ריחניים כגון: הדס, בזיליקום, גרניום או נענע.


ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר אתן

אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך ה' אור לי

קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח

כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך וראה.


כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא

אנא ה' הושיעה נא

אנא ה' הצליחה נא

הצליחנו. הצליח דרכינו, הצליח למודינו, הצליח פרנסתינו, הצליח כל ישראל אחינו ושלח ברכה רוחה והצלחה בכל מעשה ידינו

כדכתיב: ישא ברכה מאת ה' וצדקה מאלהי ישעו.

ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר וכתיב ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו

כן יהיה עמנו ונח מצא חן בעיני ה' כן נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.


באלוקים נעשה חיל, והוא יבוס צרינו,

אלקא דמאיר עננו, בזכותיה דבר יוחאי עננו,

ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, חיים כולכם היום,

הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו.סברי מרנן – ועונים -  לחיים

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפןאם אין לו בשמים, וכן, מי שאינו מריח לא יברך ברכה זו

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, בורא עצי (עשבי) (מני) בשמים

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, בורא מאורי האש

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחשך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה.

ברוך אתה ה' המבדיל בין קדש לחול


ויתן לך האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש

יעבדוך עמים וישתחוו לך לאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך.

ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך.

לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלוקים לאברהם מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת. ברכת שדים ורחם ברכת אביך גברו על ברכת הורי עד תאות גבעת עולם.

תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו.

ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרת צאנך על האדמה אשר נשבע לאבתיך לתת לך.

ברוך תהיה מכל העמים.

לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאיך.

ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה.

ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך. שגר אלפיך ועשתרות צאנך.

ברוך טנטך ומשארתך. ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך.

יצו ה' אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר ה' אלהיך נתן לך.

יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה.

אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה'  מגן עזרך, ואשר חרב גאותך. ויכחשו אויביך לך ואתה על במותימו תדרך.ישראל נושע בה' תשועת עולמים.

לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם ה'אלוקיכם אשר עשה עמכם להפליא. ולא יבשו עמי לעולם וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני ה' אלוקיכם ועין עוד.

ולא יבשו עמי לעולם ופדויי ה' ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה.

כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף. הנה

אל ישועתי, אבטח ולא אפחד. כי עזי וזמרת יה ה' ויהי לי לישועה.

ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה. ואמרתם ביום ההוא הודו לה' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו. הזכירו כי נשגב שמו, זמרו ה' כי גאות עשה מודעת זאת בכל הארץ. צהלי ורני יושבת ציון. כי גדול בקרבך קדוש ישראל ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו. זה ה' קוינו לו. נגילה ונשמחה בישועתו. בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' רופאתיו. ורוח לבשה את עמשי ראש השלישים, לך דודיד ועמך בן ישי, שלום שלום לך ושלום לעזרך. כי עזרך אלקיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד.

אומר פסוק "ואמרתם" 7 פעמים

ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלוםברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו.

ה' עז לעמו יתן

ה' יברך את עמו בשלום

המבדיל בין קדש לחול, הטאתינו ימחול זרענו וכספנו ירבה כחול וככוכבים בלילה.

המבדיל יום פנה כצל תמר אקרא לאל עלי גומר יום אשר אמר שומר אתא בקר וגם לילה.

המבדיל צדקתך כהר תבור עלי פשעי עבר תעבור. כיום אתמול כי יעבור ואשמורה בלילה.

המבדיל חלפה עונת מנחתי מי יתן מנוחתי יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה.

המבדיל קולי שמעה בל ינטל פתח לי שער המנוטל שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה.

המבדיל העתר נורא ואיום אשוע תנה פדיום בנשף בערב יום באישון לילה

המבדיל קראתיך יה הושיעני. ארח חיים תודיעני מדלות תבצעני מיום ועד לילה.

המבדיל טהר מנוף מעשי. פן יאמרו מכעיסי. עיה אלוה עושי. נותן זמירות בלילה.

המבדיל נחנו בידך כחומר סלח נא על קל וחומר. יום ליום יביע אומר. ולילה ללילה

המבדיל אל פודה מכל צר קראנוך מן המצר. ידך לא תקצר לא יום ולא לילה.

המבדיל מיכאל שר ישראל. אליהו וגבריאל. באו נא עם הגואל קומו בחצי הלילה.

המבדיל מימיננו מיכאל. ומשמאלנו גבריאל ועל ראשנו שכינת אל. בכל יום ובכל לילה.

המבדיל תנה לנו שבוע טוב. ראנן כגן ראוב ומה' יבוא הטוב כל היום וכל הלילה.

יבורך הבית הזה מפי נביא וגם חוזה כי כן יצוה אלקינו זה לשמרו יומם ולילה

המבדיל המבדיל בין מים למים יחיינו מיומים יראנו בטוב ירושלים ולמשול ביום ובלילה.

המבדיל אל אליהו אל אליהו. בזכות אליהו הנביא הבא נא בו ירתום רכבו.

נע בשבי כי בו לא שכב לבו. גם לא ראה שנה אל אליהו רב מחלי בראות כחשי ומשנאות. יפות ובריאות בשר ותרענה אל אליהו השקה צור מי ראש צר עיניו ילטוש יום עיני לקדוש ישראל תשעינה אל אליהו מתי תראה אות ישע אל קוראות לך ולך נושאות קולן ותרונה אל אליהו המלאך הגואל. לפני דל שואל. אנאר האל אל אברהם הקרה נא אל אל